Tiêu chuẩn kiểm tra 176 điểm

 Là kiểm tra điều kiện và hoạt động của các thiết bị khác nhau trong tất cả các xe đã qua sử dụng. Toyota chắc chắn rằng nếu có bất kỳ bộ phận nào bị lỗi của thiết bị hoặc trong tình trạng không sử dụng được sẽ được phục hồi và sửa chữa thiết bị hoặc thay thế phụ tùng chính hãng để đảm bảo với tất cả khách hàng. Tất cả các xe Toyota Sure đã qua sử dụng đều trong tình trạng tốt và sẵn sàng để sử dụng tiếp bằng cách kiểm tra 176 điểm kiểm tra.